over advance是什么意思 over advance在线中文翻译

over advance 英 [ˈəuvə ədˈvɑ:ns] 美 [ˈovɚ ædˈvæns]

over advance 词典解释

形容词[经] 超额预付款,超额垫款

over advance

中文翻译
1
[经] 超额预付款,超额垫款
相关单词
over advance