hysterectomize是什么意思 hysterectomize在线中文翻译

hysterectomize 英 [ˌhɪstə'rektəmaɪz] 美 [ˌhɪstə'rektəˌmaɪz]

第三人称单数:hysterectomizes
现在分词:hysterectomizing
过去式:hysterectomized
过去分词:hysterectomized

hysterectomize 网络解释

  1. 切除子宫
    ...hyssop 牛膝草 | hysterectomize 切除子宫 | hysterectomy 子宫切除术...

hysterectomize [ˌhɪstə'rektəmaɪz]

中文翻译
1
v. 切除子宫