empirical relationship是什么意思 empirical relationship在线中文翻译

empirical relationship 英 [emˈpirikəl riˈleiʃənʃip] 美 [ɛmˈpɪrɪkəl rɪˈleʃənˌʃɪp]

empirical relationship 词典解释

形容词[计] 经验关系

empirical relationship

中文翻译
1
un. 经验关系式
相关单词
empirical relationship