sea visibility是什么意思 sea visibility在线中文翻译

sea visibility

中文翻译
1
un. 海上排水
2
[网络] 海上能见度;海面能见度
相关单词
sea visibility

相关单词辨析

这组词都有“海、海洋”的意思,其区别是:
sea: 普通用词,可用复数形式表单数意义。sea所指的面积要比ocean小得多。sea也可是ocean的一部分。
ocean: 指把海作为一个整体,是海洋的总称,不可数名词,指大洋时是可数名词。